ევროკავშირის ინტეგრაციის საკითხებზე სიმულაციური დებატები ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობით.

დასრულებული

პროექტი მიზნად ისახავდა უმცირესობების ჩართვას ევროკავშირში ინტეგრაციის შესახებ დებატებისა და კრიტიკული აზროვნების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით.

პროექტის სპეციფიური მიზნები იყო:

  •  საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ჩართვა ევროკაშვირის ირგვლივ არსებულ დებატებსა და განხილვებში;
  • ევროინტეგრაციის პროცესის კუთხით ცნობიერების ამაღლებასა და გამოწვევების შეფასებას;
  •  სიმულაციურ დებატებში სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ჩაერთვას.

პროექტმა ხელი შუწყო უმცირესობის ახალგაზრდობის კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევების განვითარებას; გაიზარდა ცოდნა ევროკავშირის სტანდარტების, პოლიტიკისა და ინსტრუმენტების შესახებ; დაარსდა ახალგაზრდული კლუბი, რომელიც პლატფორმად მუშაობდა, სადაც მოსწავლეებს შეეძლებათ იდეების გაცვლა.