“მესამე ფაზის დევნილებისათვის გრძელვადიან გადაწყვეტილებებზე პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავება”

დასრულებული

იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პრინციპებზე დაყრდნობით, პროექტის გუნდი ახორციელებს აქტივობებს, რომელთა მიზანია დაწვრილებით მოახდნოს კერძო სექტორში მცხვრებ დევნილთა (ბინით უზრუნველყოფა, სოციალური დახმარება, მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციის და სხვა საჭიროებების ხელმისაწვდომობა) იდენტიფიცირება და მათი სპეციფიკური საჭიროებების გამოვლენა. გარდა ამისა, პროექტი ხელს უწყობს საჯარო დიალოგს იმისათვის, რომ გააადვილოს ინფორმაციული პოლიტიკისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. პროექტის ფარგლებში GRASS-ი ახორციელებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საჭიროებების კვლევას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. დამატებით, ასევე, განიხილება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებები, რომელთა ანალიზი, თავის მხრივ, მოხდება 2013 წლის ბოლოს მომზადებულ ანალიტიკურ დოკუმენტში (final policy paper) პროექტის შედეგად საქართველოს ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო მიიღებს რეკომენდაციებს კერძო სექტორში მცხოვრებ დევნილთა შესახებ. პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის GPAC-ის პროგრამის ფარგლებში.